Daawwannaa Gamoo Caffee  Araaraa

(Guraandhala 13, 2016 MMWO,Finfinnee)-Qaamoleen hawaasaa gara garaa Godinaalee fi Aanaalee Oromiyaa irraa walitti babahan ijaarsa Gamoo Caffee Araaraa (Waajjira Muummee Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa ijaarsi isaa gaggeeffamaa jiru daawwataniiru. Half of Life is lost in charming others. The other half is lost in going through anxieties caused by others. Leave this play, you have played

Daawwannaa Gamoo Caffee  Araaraa Read Post »

Bulchiinsa sirna haqaa bu’a qabeessa taasisuu keessatti galmeessi siviilii murteessaa ta’uun himame.

(Guraandhala 9, 2016 MMWO, Finfinnee)-Bulchiinsa sirna haqaa bu’a qabeessa taasisuu keessatti galmeessi siviilii murteessaa ta’uu obbo Oliyaad Yaaddessaa, Itti Gaafatamaa Waajjira Pirezidaantii Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa ibsaniiru.Obbo Oliyaad kana kan jedhan waltajjii Galmeessa Siviilii irratti hubannoo uumu walta’iinsa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa fi Ejensii Galmeessa Siviilii Oromiyaatiin magaalaa Adaamaatti qophaa’e irratti Galmeessi siviilii falmii manneen

Bulchiinsa sirna haqaa bu’a qabeessa taasisuu keessatti galmeessi siviilii murteessaa ta’uun himame. Read Post »

Waltajjiin Gamaaggama Raawwii Hojii Manneen Murtii Oromiyaa Walakkaa Waggaa Bara 2016 Goolabame.

(Guraandhala 6, 2016 MMWO, Finfinnee)-Gamaaggamni raawwii hojii Manneen Murtii Oromiyaa Walakkaa Waggaa guyyoota lamaaf magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa ture goolabameera.Xumura waltajjichaa irratti kallattii hojii kan kennan Pirezidaantii Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa, Kabajamoo Obbo Gaazaalii Abbaa Simal, ciminoota itti fufsiisuun hanqinoota mul’atan furuuf kurmaanota itti aananitti ciminaan hojjatamuu qaba jedhan. Teeknooloojii Quunnamtii Odeeffannoo haala wal fakkaatuun Godinaalee

Waltajjiin Gamaaggama Raawwii Hojii Manneen Murtii Oromiyaa Walakkaa Waggaa Bara 2016 Goolabame. Read Post »

Marii Hojii Irra Oolmaa Teeknooloojii Quunnamtii Odeeffannoo Manneen Murtii Oromiyaa

(Guraandhala 7, 2016 MMWO Finfinnee)-Mariin Hojii Irra Oolmaa Teeknooloojii Quunnamtii Odeeffannoo Manneen Murtii Oromiyaa magaalaa Adaamatti gaggeeffameera.Waltajjicha irratti barreeffamoonni lama (Hojii Irra Oolmaa TQO Manneen Murtii Oromiyaa fi Wixinee Sirna Bulchiinsaa fi Itti Fayyadama TQO Manneen Murtii Oromiyaa) jedhuu fi ‘Web Site’ n Manneen Murtii Oromiyaa misoomaa jiru dhiyaatee mariin irratti gaggeeffameera. Half of Life

Marii Hojii Irra Oolmaa Teeknooloojii Quunnamtii Odeeffannoo Manneen Murtii Oromiyaa Read Post »

en_USEnglish
Scroll to Top