Offices

Obbo Gazaalii Abbaasiimal

Pirezidaantii MMWO

Obbo Badiriitamaam Umar

Ittaana Pirezidaantii MMWO

Obbo Oliyaad Yaaddessaa

Itti Gaafatamaa Waajjira Pirezidaantii MMWO

Mobile:-+251-911-000-000

Obbo Mokonnin Raggaasaa

Daay/KenniinsaTaj.Abbaa Seerumma MMWO

Bilbila :-011-1223-260

Obbo Fayyeeraa Hayiluu

Daay/Dhimmoota Kominiikeeshinii MMWO

Bilbila:-+251-011-1234-432

Obbo Mitikkuu Tarafaa

Daay/Baajata,Karoora,Hordoffii fi Gamaaggama Raawwii MMWO

Bilbila:-+251-011-1247-876

Adde Shawaayyee Disaasaa

Daay/Bittaa Fi Bulchiinsa Faayinaansi MMWO

Bilbila:-+251-011-123-4429

Obbo Saamu'eel H/Maariyaam

Daay/Odiitii Keessaa MMWO

Bilbila:-+251-011-1234-433

Obbo Dachaasaa Kabbadaa

Waajjira Naamusaa Fi Inspeekshinii MMWO

Bilbila:-+251-011-1229-479

Adde Mulu Birahaanuu

Daay/Bulchiinsa Qabeenya NamaMMWO

Bilbila:-+251-o11-123-4430

Obbo Tachaan Margaa

Daay/Qorannoo Fi Atoominaa MMWO

Bilbila:-+251-011-126-0307

Obbo Joonii Bantii

Qindeessaa Tajaajila Deggarsaa Hojii Dhaddachaaa

Bilbila:-+251-911-95-5547

Adde Taaddalach Yaadasaa

Daay/Dhimmaa Kooriyaa Fi Daa'immanii MMWO

Bilbila:-+251-011-3807-081

She Abduljabbaar Toluu

Mana Murtii Shari'a Waliigala Oromiyaa

Mobile:-+251-911-000-000
en_USEnglish
Scroll to Top