President Message

Kabajamoo Obbo Gazaalii Abbaa Simal

Ergamni Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa tajaajilli abbaa seerummaa naannicha keessatti wal fakkaatummaa fi tilmaamamummaa akka qabaatu hojjachuu akka ta’e Labsii Gurmaa’insa, Aangoo fi Hojii Manneen Murtii Oromiyaa Irra Deebiin Murteessuuf Bahe Lakk. 216/2011 Kew.23(2) (a) jalatti tumamee jira. Kenniinsi tajaajila abbaa seerummaa wal fakkaatummaa fi tilmaamamummaa qabaachuu kan danda’u murtiiwwan dhimmoota wal fakkaatoo ta’an irratti kennaman kan wal fakkaatan ykn kan walitti dhiyaatan ta’uu yoo danda’an akka ta’e hubachuun ni danda’ama. Gama biraatiin karoora bu’aa irratti xiyyeeffate kan Manneen Murtii Naannichaa hojii irra oolchaa jiran keessattis dhimmi qulqullina tajaajila abbaa seerummaa mirkaneessuu xiyyeeffannoo guddaa argatee irratti hojjatamaa jira. Hojiiwwan qulqullina kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa mirkaneessuu hojjatamuu qaban keessaa tokko wal fakkeenyummaa hiikkoo seeraa fi tilmaamamummaa murtiiwwanii mirkaneessuudha. Ergamaa fi karoora bahe kana milkeessuufis murtiilee dirqisiisoo fi barsiisoo Dhaddacha Ijibbaataa maxxansiisuu fi raabsuun shoora guddaa taphata. Qixa kanaan bara kana murtiilee barsiisoo Dhaddcha Ijibbaataa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaatiin kennaman filachuun ‘soft copy’ fi ‘hard copy’n raabsuuf karoorfamee hojiitti kan galamedha. Haaluma kanaan jildii murtiilee filataman 50 of keessatti hammate kana qindeessuun abbootiin seeraa keenya fi ogeessonni biroon rogummaa qaban akka dubbisaniif qindaa’ee dhiyaatee jira. Waan ta’eefis Abbootiin Seera fi ogeessonni biroon murtiilee barsiisoo jildii kana keessatti hammataman dubbisuun kaayyoo gama kanaan qabame milkeessuuf akka hojii irra oolchitan dhaamsa koon dabarsuu barbaada.

Horaa Bulaa Gazaalii Abbaa Simal Pirezdaantii Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
en_USEnglish
Scroll to Top