Mobile SMS 8636

SIRNA ERGAA GABAABAA (SMS) MANNEEN MURTII OROMIYAA

kabajamtoota Abbootii Dhimmaa keenya Ergaa gabaabaa (SMS) Mana Murtii Waliigalaa fi Ol'aanaa akkaataa armaan gadiitti fayyadamuun sadarkaa dhimmi keessan irra jiru beekuu ni dandeessu. Odeeffannoo galmeewwan Manneen Mutrii kenya beekuuf 8636 irratti kan
SN Courts Name Court Prifix Letter
1
Mana Murtii Waligaala Oromiyaa
A (Lakk galmee)
2
MMOG A/N/Finfinne
B (Lakk galmee)
3
MMO Addaa Adaamaa
C (Lakk galmee)
4
MMOG Bunnoo Baddallee
D (Lakk galmee)
5
MMOG Shawaa Bahaa
E (Lakk galmee)
6
MMOG Shawaa Kibba Lixaa
F (Lakk galmee)
7
MMOG Iluu Abbaa Booraa
G (Lakk galmee)
8
MMOG Jimma
H (Lakk Galmee)
9
MMOG Qe/Wallaggaa
I (Lakk. Galmee)
10
MMOG Gujii Lixaa
J (Lakk Galmee)
11
MMOG Shawaa Lixaa
K (Lakk Galmee)
12
MMOG Booranaa
L (Lakk. Galmee)
13
MMOG Bale
M (Lakk Galmee)
14
MMOG Wallaggaa Bahaa
N (Lakk. galmee)
15
MMOG H/Bahaa
O (Lakk. Galmee)
16
MMOG Gujii
P (Lakk. Galmee)
17
MMOG H/Lixaa
T (Lakk Galmee)
18
MMOG Shawaa Kaabaa
U (Lakk.Galmee)
19
MMOG Wallaggaa Lixaa
V (Lakk Galmee)
20
MMOG H/G/Wallaggaa
W (Lakk. Galmee)
21
MMOG Arsii Lixaa
X (Lakk. Galmee)
22
MMOG Arsii
Y (Lakk. Galmee)
erga Barreessinee booda bakka duwwaa (space)tokko fuulduratti siquun lakkoofsa galmee galchinee ergi (Send )kan jedhu cuqaasna.
en_USEnglish
Scroll to Top