Vission And Mission

SCO New

Ergamni waliigalaa manneen murtii Oromiyaa tajaajila abbaa seerummaa dhaqqabamaa, si’ataa fi bu’a qabeessa ta’e, seera qofa irratti hundaa’uudhaan, haala loogii fi gartummaan ala ta’een hojii isaaniis bilisummaa guutuu fi itti gaafatamummaa ol’aanaadhaan ni hojjetu.

Bara 2022tti mana murtii seera hiikuun haqaa fi ol’aantummaa seeraa mirkaneessee amantaa uummataa horachuun biyya keenya keessatti fakkeenya ta’e arguu.

 • Bilisummaa fi Itti Gaafatamummaa Abbaa Seerummaa/Judicial Independence and
  Accountability.
 • Beekumsaa fi Gahumsa/
 • Iftoomina/Transparency
 • Knowledge and Competency.
 • Miira Tajaajiltummaa/ Sense of Stewardship.
 • Fayyaalummaa/Propriety
 • Al-loogummaa fi Wal-qixxummaa/ Impartiality and Equality.
 • Tilmaamamoo/ Predictability.
 • Ejjennoo Gaarii/Integrity
en_USEnglish
Scroll to Top